Languages: [EN] | [RO] | [LT] | [GR] | [ES] | [RS] 
Printati aceasta pagina

IO4. Vodič o praktičnim politikama i praksama integracije online nastave u visoko obrazovanje

IO4. Vodič o praktičnim politikama i praksama integracije online nastave u visoko obrazovanje

Cilj IO4 je da ponudi konkretne predloge praktičnih poltika o upotrebi onlajn nastave i učenja u visokom obrazovanju menadžmentima i upravama visokoškolskih institucija, nacionalnim i EU donosiocima odluka.

Tokom stvaranja vodiča, obuhvatićemo sledeće aktivnsti:

1. Diskusije sa donosiocima odluka i zainteresovanim stranama

2. Desk istraživanje

3. Procena uslova i praksi za sprovođenje onlajn nastave u visokom obrazovanju

4. Rzgovor o nalazima i preporukama

5. Prevod završnog izveštaja o javnim politikama (sveobuhvatna i kratka verzija) i njegova dalja distribucija

INOVACIJA: Predlog praktične politike će biti jedan od retkih praktičnih alata za donosioce odluka u domenu integrisanja onlajn nastave u redovne aktivnosti.

OČEKIVANI UTICAJ: Koristeći praktične savete i smernice iz predloga, visokoškolske institucije  će moći da poboljšaju i modernizuju svoje nastavne planove i programe i integrišu najsavremenije tehnološke alate za kreiranje i izvođenje online nastave. Uspešna implementacija smernica omogućiće pružaocima usluga da razviju strategije i donose odluke o digitalizaciji, povećavajući uticaj projekta.

POTENCIJAL ZA PRENOS: Predlozi će biti dostupni na više jezika i primenjivi u svim visokoškolskim okruženjima.

Praktični alat za integraciju elektronskog učenja i podučavanja u proces visokog obrazovanja