Languages: [EN] | [RO] | [LT] | [GR] | [ES] | [RS] 
Printati aceasta pagina

IO2. Program obuke za online nastavu

IO2. Program obuke za online nastavu

Program obuke za online nastavu je namenjen predavačima i profesorima u visokom obrazovanju, istraživačima, praktičarima, edukatorima za odrasle, sa ciljem da ih osposobi da efikasno razvijaju i primenjuju online nastavu u radu sa studentima i odraslima.

Program će biti pripremljen u formi vodiča za razvoj i izvođenje obuke prema ADDIE modelu. Faze ADDIE (analiza, dizajn, razvoj, primena, evaluacija) - predstavljaju dinamične, fleksibilne smernice za izgradnju efikasnih alata za obuku i podršku u radu.

Modul 1: Najnoviji trendovi na polju elektronskog učenja - teorijski okvir elektronskog učenja/pedagoški pristupi za osmišljanje i razvoj onlajn kurseva

Modul 2: Osmišljanje i razvoj kursa za onlajn okruženja/ADDIE model za osmišljanje kurseva u onlajn okruženju

Modul 3: Najčešće upotrebljavanje platforme i alati za e-učenje

Modul 4: Odgovarajući elementi – unapređenje procesa podučavanja i interaktivnosti u okviru elektronskog učenja i podučavanje

Modul 5: Osmišljanje i razvoj aktivnosti za elektronsko učenjea

Modul 6: Procena i evaluacij

Modul 7: Evaluacija i e-učenje u visokom obrazovanju