Languages: [EN] | [RO] | [LT] | [GR] | [ES] | [RS] 
Printati aceasta pagina

IO1. Set materijala za adaptaciju strategije e-učenja u domenu visokog obrazovanja

IO1. Set materijala za adaptaciju strategije e-učenja u domenu visokog obrazovanja

Cilj ovog intelektualnog produkta je razviti set alata koji će imati funkciju podršku za korisnike kako da usvoje strategije za sprovođenje onlajn nastave u visokom obrazovanju. Tokom implementacije aktivnosti iz ovog intelektualnog produkta, partneri će se analizirati aktuelne prakse e-učenja koje se koriste za online predavanja u programima iz različitih oblasti, razviti alate za podršku profesorima i predavačima, i fokusirati na prikupljanje dobrih praksi. S tim u vezi, ovaj set materijala će obuhvatiti dizajn i razvoj priručnika za nastavnike i istraživače koji će im pružiti podršku da usvoje nove strategije i pređu sa tradicionalnog učenja na e-Učenje.

Priručnik će sadržati sledeće segmente:

1. Pedagoško mapiranje: svi partneri će sprovesti desk istraživanje o trendovima u onlajn učenju u visokom obrazovanju.

2. E-learning čeklista za nastavu u visokom obrazovanju. Ovo će biti praktična kontrolna lista prilagođena SELFIE alatu.

3. Praksa zasnovana na činjenicama i praktični saveti: svi partneri će sprovesti istrаživanja kroz fokus grupe sa stručnjacima za onlajn učenje, profesorima i predavačima u visokom obrazovanju i donosilacima odluka. Učesnici će identifikovati dobre prakse, savete i smernice za onlajn nastavu u visokom obrazovanju. U Srbiji će 36 učesnika biće uključeno u fokus grupe, dok će još 150 ispitanika biti ispitano putem upitnika.

4. Nacionalni izveštaji sa kumulativnim rezimeom: nacionalni izveštaj će predstaviti praksu i trendove realizacije online nastave u visokom obrazovanju, dok će vodeći partner izraditi kumulativni izveštaj u kojem će se sumirati zaključci iz svih zemalja.

5. Zbirka 30 najboljih praksi onlajn nastave u EU, uključujući aktivnosti i resurse za učenje OERs, pružiće listu alata sa praktičnim preporukama u primeni online nastave u visokom obrazovanju.

INOVACIJA: Priručnik će obrađivati teme vezane za online nastavu u visokom obrazovanju i u potpunosti je usklađen sa politikama EU i potrebama visokog obrazovanja. Priručnik će sadržati alat za procenu mogućnsoti sprovođenja metoda onlajn nastave.

OČEKIVANI UTICAJ: Korišćenjem alata, visokoškolske institucije će moći da poboljšaju i modernizuju svoje nastavne planove i programe i odgovore na savremene potrebe za online nastavom. Uspešna upotreba ovog alata omogućiće ne profesorima i predavačima da steknu neophodno znanje, alate i resurse, već i edukatorima za odrasle, čime će se povećati uticaj projekta. Ovo će osigurati da kreirani set edukativnih alata ima dugoročni uticaj u budućnosti.

POTENCIJAL ZA PRENOS: Priručnik će biti dostupan online na nekoliko jezika i biće besplatan.

Alat za integraciju elektronskog učenja i podučavanja u proces visokog obrazovanja